Dragon Fist

Dragon Fist

Genre: Action, Drama, Kung Fu

Actors: Jackie Chan, Nora Miao, James Tien, Lin Yin-Ju, Chiang Kao, Yen Si-Kuan, Sha-fei Ouyang, Hsia Hsu, Lu Chiang Chao, Eagle Han, Yuen Hsu

Directors: Wei Lo

Country:Hong Kong, Taiwan

Production:Lo Wei Motion Picture Company

Quality: HD

Release: 1979

IMDb:6,1

Duration:94 min

Views: 172